skip to Main Content

Medlemsskab

- men vi har meget til fælles og et godt samarbejde

Vi er ikke helt 'folkekirken' i udlandet

Det som vi bla. ikke har til fælles er at vi selv er økonomisk ansvarlige for driften. Ca. 20% af kirkens midler kommer fra Danmark. Det øvrige beløb er menigheden og menighedsrådet fælles ansvarlige for at indtjene.

Læs om alt det praktiske

Christianskirken får ofte stillet spørgsmål om medlemskabet. Vi vil her prøve at besvare disse spørgsmål.

Kan alle blive medlem af Christianskirken?
Enhver, der er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller er med dansk tilknytning, betragtes som hørende til Christianskirkens menighed. En forudsætning er, at man er døbt med den kristne dåb, og at man vedkender sig Den danske Folkekirke, samt af egen tilskyndelse har søgt optagelse i Den danske Kirke i Berlin.

Hvordan bliver man medlem?
Opfylder man §2 i kirkens vedtægter, som er refereret i ovenstående punkt, kan man melde sig ind i kirken ved at udfylde en blanket, som kan hentes via link under blanketten til højre her. Præsten er også behjælpelig med udfyldelsen eller svarer på spørgsmål angående indmeldelsen.

Koster det noget at blive medlem?
Nej! Men KIRKESKAT & SPENDEN MODTAGES MEGET GERNE! Brug link under Dauerauftragblanket til højre herfor. Blanketten sendes til Christianskirken efter udfyldelse.

Hvordan kan jeg betale kirkeskat?
Når man flytter til Tyskland skal man lade sig registrere ved Bürgeramt. Det gør man ved at udfylde en Anmeldeformular. Her skal man bl.a. angive om man tilhører det romersk-katolske eller evangelisk trosamfund. Herved overføres automatisk en del af ens skat til det trosamfund, man har afkrydset. Har man ikke ved Anmeldung angivet tilhørsforhold til et trossamfund og ønsker at betale kirkeskat, kan man altid kontakte sit Finanzamt. Kirkeskatten bliver inddraget af Finanzamt og viderefordeles til Konsistorium (øverste forvaltningsorgan), som igen viderefordeler til de pågældede sognekirker-herunder Christianskirken. Christianskirken kan kun få del i den indbetalte kirkeskat fra medlemmer af Christianskirken. SÅ HUSK AT MELDE DIG IND! Præsten sender en gang årligt besked til Konsistorium om hvem, der er medlem af kirken. Herefter kommer medlemmets betalte kirkeskat kirken til gode, idet den indgår i udberegningen af det beløb, der 2 gange årligt udbetales til Christianskirken.

Kan præsten eller menighedsrådet finde ud af, hvad jeg tjener, når Christianskirken får min kirkeskat?
Nej! Christianskirken modtager en opgørelse fra EKBO’s Konsistorium. Navnene på medlemmer, der betaler kirkeskat, er oplyst – men ikke den enkeltes kirkeskat.

Har jeg nogle fordele ved at betale kirkeskat?
Ja, medlemmer af Christianskirken kan uden ekstra omkostninger blive døbt, konfirmeret, kirkelig velsignet og begravet i Christianskirken. Sidst men ikke mindre vigtigt: Du er med til at opretholde Den danske Kirke i Berlin.

Hvor meget betaler jeg i kirkeskat?
Kirkeskatten i Berlin er 9%. Kirkeskatten, man betaler, tages fra ens skattesats.
Eksempel:
Årsindkomst: 48.000€
Skat: 5.700€
Af de 5.700 € betales 9% i kirkeskat, altså 513€ om året.

Af lavere indkomster betales ligeledes mindre i kirkeskat.

Kan man være medlem, hvis man ikke har skattepligtig indkomst?
Ja men man kan give et bidrag, ‘en Spende’ og modtage en erklæring om skattefritagelse for beløbet af kirken. Kontakt præsten for yderligere oplysninger.

Er Christianskirken ligesom Folkekirken i Danmark?
Nej, Christianskirken er drevet som en privat forening efter tyske foreningslove. Vi driver vores kirke efter et dansk folkekirkeligt forbillede og kirkens daglige liv er dansk og stemningen er også varm og forstående på den danske måde.
Vi står på samme grund som folkekirken- og  bekendelsesskrifter og præsten er indsat af Københavns biskop.

Hvis jeg flytter tilbage til Danmark?
Når man afmelder sig ved ved Bürgeramt er man automatisk ude af det tyske system, men ikke af Christianskirkens. Udmeldelse af Christiankirken bedes meddelt skriftligt til præsten.

Christianskirkens menighedsråd

Der blev ved generalforsamlingen d. 22/5-16 valgt nye medlemmer og suppleanter til menighedsrådet.
Næste ordinære generalforsamling afholdes maj/juni 2017.

Menighedsrådsformand: Peter Vogt Jensen
e: formand@christianskirken.de eller pvj@christianskirken.de
Valgt indtil generalforsamlingen 2018

Næstformand: Jens Fruerhøj Nielsen
e: jn@christianskirken.de
Valgt indtil generalforsamlingen 2017

Medlem: Anita Cölle-Lück
e: acl@christianskirken.de
Valgt indtil generalforsamlingen 2017

Medlem: Bente Schörbach
e: bs@christianskirken.de
Valgt indtil generalforsamlingen 2018

Kasserer: Janni Thomsen
e: jt@christianskirken.de
Valgt indtil generalforsamlingen 2017

Medlem: Hetna Regitze Bruun
e: hrb@christianskirken.de
Valgt indtil generalforsamlingen 2018

Kasserer: Præst Jens Frederik Olsen
e: jfo@christianskirken.de
Fast medlem af menighedsrådet (ikke på valg)

 

Ex-officio medlem: Vakant
Kgl. danske ambassade i Berlin, kan besætte denne post. Posten er uden stemmeret.

Suppleant: Vakant

 

Kirkens forretningsudvalg

De beslutninger som ligger mellem ‘daglig drift’ og de større beslutninger som træffes af menighedsrådet, skal iflg. vedtægterne træffes af et udvalg på tre personer bestående af kirkens præst, kirkens formand/næstformand og en tredje valgt af og fra menighedsrådet.

Jens Frederik Olsen

Jens Fruerhøj Nielsen

Peter Vogt Jensen

Christianskirken, den danske kirke i Berlin, er en overvejende privatfinansieret kirke, der blev oprettet i 1912. Den betjener som udgangspunkt den danske menighed i Berlin og de nye forbundslande. Vi har dog også aktiviteter i München.

Det nuværende kirkekompleks befinder sig i et smukt villakvarter i Wilmersdorf tæt på Kurfürstendamm. Det omfatter kirke, menighedssal, bibliotek, præstebolig, kirketjenerbolig og et minikollegium for primært danske studerende. Bygningen blev bygget i midten af 1960’erne og bærer i høj grad præg af tiden og dens tand. Grunden er ejet af menigheden.

Menigheden har ansat en præst og en juniorassistent på fuld tid og desuden er der tilknyttet 3 organister.

Christianskirkens økonomi er – på trods af fælles bekendelsesgrundlag med den danske folkekirke – meget forskellig fra en dansk sognekirkes. Det er således kun halvdelen af præstens løn, der kommer fra Danmark via Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Driften af kirken hviler udelukkende på støtte og bidrag fra menigheden. Midlerne til kirkens drifter stammer således fra kirkeskat, indsamlinger, donationer, arv og ikke mindst kirkens årlige julebasar, der indbringer en absolut nødvendig og væsentlig indtægt.

I grove træk ser kirkens regnskab således ud:

Udgifter:
Løn til personale
Vand, varme, el og renovation
Ejendomsskat samt vedligeholdelse og reparation af bygning
Udgifter til kontor samt kirkelige og sociale formål
Øvrige udgifter, herunder forsikringer, renter, moms mv.
I alt: ca. 115.000 Euro

Indtægter
Kirkeskat
Julebasar
Tilskud fra den danske stat til præstens løn via Danske Sømands og Udlandskirker
Kollekter og gaver (Spenden)
Lejeindtægter fra Minikollegiet
Øvrige indtægter
I alt: ca. 115.000 Euro

Det er dog langt fra hvert år, at tallene går op i en højere enhed.

Trods anstrengelser for at sikre en vedligeholdelse af bygningen, er der byggekomponenter, der trænger til udskiftning på grund af skærpede miljøkrav til bl.a. isolering og kirken trænger til et nyt tag. Det er store opgaver, der koster mange penge.

Læs videre under punktet “Medlemskab”, hvis du skulle have lyst og overskud til at støtte kirken finansielt. Medlemsskab er ikke en nødvendighed for at kunne kunne give en pengegave til kirken.
Som medlem er du bl.a. med til at sikre, at kirken vil vedblive med at modtage støtte fra DSUK.

Foreningen bærer navnet „Dänische Kirchengemeinde in Berlin“ med tilføjelsen „e.V.“ efter registreringen og har sit hjemsted i Berlin.

§ 1 Formål
(1) Den Danske Kirke i Berlin har til formål at fremme almennyttige religiøse formål på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag i samarbejde med Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) samt til at afholde gudstjenester og udføre menighedsarbejde for danskere i Berlin og i de nye tyske delstater. Foreningen er et uegennyttigt foretagende, og har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst.
(2) Foreningens midler må kun bruges til de vedtægtsmæssige formål. Medlemmerne opnår ingen finansielle fordele af foreningens midler.
(3) Ingen person må opnå begunstigelse via afholdelse af udgifter, som er foreningen uvedkommende, eller via betaling af uforholdsmæssige store vederlag.

§ 2
Enhver, som er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller har dansk tilknytning, kan blive medlem af menigheden.
Det er en forudsætning, at man er døbt i den kristne tro, og at man bekender sig til Den Danske Folkekirke og af egen tilskyndelse har søgt om at blive medlem af Den Danske Kirke i Berlin.
Menighedsrådet fastsætter medlemsbidragets størrelse.

§ 3
(1) Menigheden bliver ledet og repræsenteret af et menighedsråd, som består af seks medlemmer uden over præsten, der er selvskrevet medlem af menighedsrådet i kraft af sin stilling. De seks medlemmer og deres seks suppleanter vælges for to år ad gangen på menighedens årlige ordinære generalforsamling, således at halvdelen af menighedsrådet udskiftes hvert år.
(2) Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har valgret og er valgbare til menighedsrådet. Menighedsrådet skal dog have mindst tre medlemmer, der er danske statsborgere.
(3) Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretrær og kasserer. Menighedsrådet fastsætter en forretningsorden. Den daglige ledelse forestås af præsten, der normalt ikke kan varetage nogen af de ovenstående funktioner.
Menighedsrådet har desuden et obligatorisk medlem, der er udpeget af den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, men som ikke har nogen stemmeret og heller ikke er berettiget til at repræsentere foreningen, som omhandlet i stk. 4 (ex-officio).
(4) Foreningen repræsenteres inden- og udenretsligt af formanden eller næstformanden, ét menighedsrådsmedlem og præsten i fællesskab. Præsten står for eget ansvar for de daglige forretninger og anses derfor for at have fuldmagt hertil fra menighedsrådet. Er præsteembedet midlertidigt ubesat, varetages præstens repræsentation af to yderligere menighedsrådsmedlemmer.
(5) Formanden for menighedsrådet indkalder menighedsmedlemmerne skriftligt til menighedsrådsmøderne med mindst fjorten dages varsel. Et kortere varsel kan kun forekommen, hvis alle er indforstået hermed. Ud over formanden kan også mindst to af menighedsrådsmedlemmerne, præsten eller DSUKs bestyrelse anmode om, at der indkaldes til menighedsrådsmøde. Menighedsrådet udfører sine aktiviteter under overholdelse af Den Danske Kirke i Berlins vedtægter, tysk lovgivning og – så vidt muligt – de til enhver tid gældende danske regler for menighedsrådsarbejdet i Folkekirken.
(6) Menighedsrådsmedlemmerne er fritaget for personlig hæftelse.
(7) Salg eller pantsætning af den danske menighed i Berlins fast ejendomme i Brienner Str. 12, 1000 Berlin 31, samt dispositioner, der er egnet til at forringe værdien af disse ejendomme, samt ethvert køb, salg og pantsætning af andre faste ejendomme skal godkendes af DSUK.

§ 4
(1) Udgifterne til kirkens og menighedens funktioner, herunder også særligt omkostninger til vedligeholdelse af lokalerne og bygningerne i Brienner Straße 12, afholdes i videst muligt omfang af kirkens indtægter, der hovedsageligt består af frivillige bidrag, gaver, kollekter, kirkeskatter og overskud fra basarer, samt af alle Den Danske Kirke i Berlins andre indtægter.
(2) Menigheden afholder inden for rammerne af sin økonomiske formåen de udgifter, som DSUK har til udsendelse af præster og medarbejdere.

§ 5
(1) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år – så vidt muligt – i maj måned. Indkaldelsen sker under iagttagelse af et varsel på 14 dage ved bekendtgørelse i kirkebladet og ved meddelelse under gudstjenesten.
(2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Menighedsrådsformandens årsberetning.
c) Modtagelse af menighedsrådets årsberetning (formentlig ”årsregnskab”, men der er en skrivefejl i tyske vedtægter), meddelelse af decharge til menighedsrådet, beslutning om budgettet for det næste regnskabsår.
d) Valg af tre menighedsrådsmedlemmer og af højest tre suppleanter for hver to år.
e) Valg af revisor for to år.
f) Behandling af indkomne dagsordenspunkter, som skal være fremsat over for formanden for menighedsrådet eller præsten senest syv dage før generalforsamlingen.
g) Eventuelt.
(3) Alle kirkens medlemmer er stemmeberettigede.
(4) Beslutninger vedtages med simpelt flertal, dog med undtagelse af bestemmelserne
i § 9.
(5) En kopi den godkendte årsberetning (formentlig ”årsregnskab”, men der er en skrivefejl i tyske vedtægter), fremsendes til DSUK senest to dage efter generalforsamlingen.

§ 6
Menighedsrådets sekretær udfærdiger et referat af generalforsamlingens beslutninger.

§ 7
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted, hvis menighedsrådet foreslår det, eller hvis mindst ti stemmeberettigede medlemmer af menigheden anmoder herom. Anmodningen skal indgives skriftligt til menighedsrådet under iagttagelse af de i § 5, stk. 1, nævnte frister.

§ 8
(1) Ved ansættelse af præst har menighedsrådet indstillingsret. Dette gælder også
for andre medarbejdere, som udsendes af DSUK.
(2) Det er alene DSUK, der udnævner præster og andre medarbejdere.
(3) DSUK fastsætter og udbetaler lønnen til præsten og de andre udsendte medarbejdere.
Disse er underlagt de gældende bestemmelser for DSUK-medarbejdere, der arbejder i udlandet.

§ 9
(1) Vedtægtsændringer samt en opløsning af Den Danske Kirke i Berlin kræver vedtagelse med 3⁄4 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. De pågældende 3⁄4 skal antalsmæssigt mindst svare til halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer
af menigheden. Er det fornødne antal medlemmer af menigheden ikke mødt, indkaldes der på ny til en generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages med et flertal af 3⁄4 af de fremmødte medlemmer.
(2) Vedtægtsændringer skal godkendes af DSUK.
(3) Hvis foreningen ”Dänische Kirchengemeinde in Berlin e.V.” opløses, eller de skattebegunstigede formål bortfalder, tilfalder kirkens formue ”Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.” som direkte og udelukkende skal anvende den til skattebegunstigede formål.
(4) Udmeldelse af ”Dänische Kirchengemeinde in Berlin e.V.” kan finde sted til enhver tid ved skriftlig meddelelse til menighedsrådet. Medlemmer, der melder sig ud, har ingen ret til menighedens ejendomme eller kapital.
Dette gælder også for medlemmer, der er blevet ekskluderet. En eksklusion kan kun ske ved beslutning truffet af menighedsrådet. Forinden skal der indhentes en skriftlig tilkendegivelse fra DSUK.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Back To Top
X
X